Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 50
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym i bardziej konkurencyjnym rozwoju sektora energii. Wśród odnawialnych źródeł energii największy wzrost można zaobserwować w przypadku wytwarzania energii słonecznej i wiatrowej. Należy zauważyć, że OZE są coraz ważniejszym elementem systemów elektroenergetycznych i że ich udział w produkcji energii będzie nadal wzrastał. Z drugiej strony rozwój niestabilnych źródeł wytwarzania (elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki) stanowi poważne wyzwanie dla systemów energetycznych, ponieważ operatorzy niekonwencjonalnych elektrowni nie są w stanie dostarczyć informacji o prognozowanym poziomie produkcji, a zapotrzebowanie na energię elektryczną jest często niższe od ilości energii wytworzonej w danym okresie. Dlatego wraz z rozwojem OZE tracona jest znaczna część wytworzonej energii. Rozwiązaniem jest magazynowanie energii, co pozwoliłoby na usprawnienie zarządzania systemami energetycznymi. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej wodoru (Power to Gas) w celu poprawy funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w Polsce. W związku z oczekiwanym wzrostem mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych należy się spodziewać, że w systemie będzie coraz więcej okresów, w których wytwarzana będzie nadwyżka energii. Aby uniknąć marnowania dużych ilości energii, konieczne jest wprowadzenie systemów magazynowania energii. Analiza rozwoju elektrowni wiatrowych pokazuje, że koncepcja Power to Gas może być rozwijana w Polsce, o czym świadczy szacowana moc zainstalowana i potencjalna ilość energii do wygenerowania. W związku z nadwyżką energii elektrycznej będzie dostępna do magazynowania w postaci energii chemicznej wodoru, która z kolei może być wykorzystana do zasilania sieci dystrybucyjnych gazu, wytwarzania energii elektrycznej w okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną lub do tankowania pojazdów.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Potraktowanie zużycia paliwa w kotłowni jako szeregu czasowego daje możliwość użycia do analizy tego zjawiska narzędzi odpowiednich do przetwarzania takich danych. Jednym z nich są modele ARIMA. W artykule zaproponowano wykorzystanie tego typu modeli do prognozowania miesięcznego zużycia gazu w kotłowni pracującej na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Kotłownia zasila w ciepło grupę budynków mieszkalnych. Na podstawie zebranych danych pomiarowych wytypowano trzy konkretne modele, dla których przeprowadzono ocenę trafności prognozy. Obliczenia i analizy zostały przeprowadzone w środowisku R przy zastosowaniu pakietów forecast oraz ggplot2. Wykazana została dobra jakość uzyskanych prognoz, potwierdzająca przydatność zaproponowanych narzędzi analitycznych. W podsumowaniu artykułu wskazano również, do jakich celów można wykorzystać uzyskane w ten sposób prognozy. Mogą one być przydatne do diagnostyki poprawności działania źródła ciepła. Zarejestrowanie zużycia paliwa na poziomie poważnie odbiegającym od prognozy powinno być jednoznaczną przesłanką do niezwłocznego przeprowadzenia diagnozy stanu pracy kotłowni i całego systemu zaopatrzenia w ciepło oraz wyjaśniania przyczyny tej różnicy. W ten sposób można doprowadzić do wykrycia nieprawidłowości w działaniu systemu zaopatrzenia w ciepło, na długo przed stwierdzeniem ich tradycyjnymi metodami. Prognoza zużycia gazu jest też przydatna do optymalizacji zarządzania finansami zarządcy nieruchomości odpowiedzialnego za eksploatację kotłowni. Na tej podstawie mogą być planowane opłaty eksploatacyjne lub też operacje finansowe z wykorzystaniem okresowej nadwyżki kapitału, pochodzącej z różnicy pomiędzy wydatkami na zakup paliwa a opłatami za ogrzewanie.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article discusses the validation process of a certain method of balancing gas contained in the pore space of rocks. The validation was based upon juxtaposition of the examination of rocks’ porosity and the effects of comminution in terms of assessing the possibility of opening the pore space. The tests were carried out for six dolomite samples taken from different areas of the ‘Polkowice-Sieroszowice’ copper mine in Poland. Prior to the grinding process, the rocks’ porosity fell in the range of 0.3-14.8%, while the volume of the open pores was included in the 0.01-0.06 cm3/g range. The grinding process was performed using an original device – the GPR analyzer. The SEM analysis revealed pores of various size and shape on the surface of the rock cores, while at the same time demonstrating lack of pores following the grinding process. The grain size distribution curves were compared with the cumulative pore volume curves of the cores before grinding. In order to confirm the argument put forward in this paper – i.e. that comminution of a rock to grains of a size comparable with the size of the rock’s pores results in the release of gas contained in the pore space – the amount of gas released as a result of the comminution process was studied. The results of gas balancing demonstrated that the pore space of the investigated dolomites was filled with gas in amounts from 3.19 cm3/kg to 45.86 cm3/kg. The obtained results of the rock material comminution to grains comparable – in terms of size – to the size of the pores of investigated rocks, along with asserting the presence of gas in the pore space of the studied dolomites, were regarded as a proof that the method of balancing gas in rocks via rock comminution is correct.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Rok 2017 w ponad 150-letniej historii węglowodorów będzie jednym z wielu podobnych. Ale dla skroplonego gazu ziemnego będzie rokiem przełomu. W Azji na liderem wzrostu importu stały się Chiny, wychodząc na drugiego światowego importera, wyprzedzając nawet Koreę Południową i mocno rywalizując z Japonią. Otwarto Kanał Panamski dla handlu LNG i „drogę północną” tak, że pojawiły się w Europie dostawy rosyjskiego gazu skroplonego. Rok 2017 stał pod znakiem dramatycznego skracania długości zawartych kontraktów long-term, krótszych ich kadencji i zmniejszania wolumenów – czyli był kolejnym okresem urynkowienia commoditization handlu tym surowcem energetycznym. Artykuł opisuje bieżący stan produkcji i handlu LNG w 2018 roku. Koncentruje się na wydobyciu gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, Katarze, Australii, Rosji jako krajów mogących produkować i dostarczać LNG do Unii Europejskiej. Szczegółowo przeanalizowano kwestię cen i warunków kontraktów w 2017 r. Autorzy podkreślają, że rynek obecnie cechuje nadpodaż i utrzyma się ona co najmniej do połowy 2020 r. Novatek, Total – liderzy projektu Yamal-LNG – oddali do użytku instalację skraplającą na 5,5 mln Mg/r., a tankowiec Christophe de Margerie był pierwszą komercyjną jednostką, która pokonała trasę do Norwegii, a później dalej do Wielkiej Brytanii bez pomocy lodołamaczy i ustanowiła nowy rekord na Północnej Drodze Morskiej. W 2017 r. rosyjski koncern zwiększył udział w europejskim rynku gazu z 33,1 do 34,7%. Rosja, ale i Norwegia wyeksportowały w 2017 r. do Europy (i Turcji) rekordowe wolumeny „rurowego” – klasycznego gazu ziemnego, odpowiednio 194 i 122 mld m3, czyli o 15 i 9 mld m3 gazu ziemnego więcej niż w 2016 roku. Jeszcze w 2016 r. stawiano tezę, że Rosja łatwo nie odda swojej strefy wpływów i będzie robić wszystko oraz wykorzystywać najróżniejsze mechanizmy, nie tylko rynkowe, by inny niż rosyjski gaz ziemny był po prostu droższy i ekonomicznie mniej opłacalny. Podkreślano również, że presja, jaką wywiera na Rosjanach cały czas technicznie możliwe i ekonomicznie opłacalne przekierowanie do europejskich terminali metanowców wyładowanych amerykańskim LNG powoduje, że Gazprom nie ma wyboru i musi dopasowywać swoje ceny. Amerykanie, ale i każdy inny dostawca (Australia?) po prostu mogą to zrobić i sama ta świadomość po prostu wystarcza, by rosyjski gaz musiał być obecny w Europie w dobrej cenie.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Polska w ostatniej dekadzie stała się jednym z najbardziej aktywnych rynków poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Obecnie na terenie kraju obowiązuje 20 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż, w tym gazu z łupków. Powierzchnia objęta koncesjami poszukiwawczymi to 7,5% powierzchni kraju. W cyklu życia projektu zagospodarowania i eksploatacji gazu z zasobów łupkowych można wyróżnić cztery główne etapy: wybór i przygotowanie miejsca wykonania odwiertów, etap wiercenia i szczelinowania hydraulicznego, eksploatacja (produkcja) i marketing oraz „wygaszenie” eksploatacji i rekultywacja terenu. W artykule przedstawiono koncepcję analizy kosztów projektu inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem i zagospodarowaniem złoża/obszaru gazu z łupków. Poddano analizie dwa pierwsze etapy dotyczące prac przygotowawczych, realizowanych na wybranym placu oraz prac wiertniczych i szczelinowania hydraulicznego. Ze względów ekonomicznych jedynym racjonalnym sposobem udostępnienia złóż gazu łupkowego jest stosowanie otworów poziomych, wykonywanych pojedynczo lub grupowo. Ilość padów wiertniczych, pokrywających obszar koncesji jest podstawowym determinantem kosztów zagospodarowania złoża. W artykule przedstawiono wyniki analizy kosztów różnego rodzaju sposobu rozwiercania złoża o powierzchni 25 000 000 m2. Oszacowań kosztów dokonano dla dwóch wariantów: grupowego wiercenia dla trzech rodzajów padów wiertniczych − z trzema, pięcioma i siedmioma otworami oraz dla otworów wykonywanych pojedynczo. Wyniki analizy pokazują, że wraz ze wzrostem liczby odwiertów w padzie maleją sumaryczne koszty rozwiercania złoża o założonej powierzchni. Dla padów z trzema odwiertami są mniejsze w stosunku do wariantu drugiego o ponad 7%, przy pięciu są mniejsze o 11%, a przy siedmiu odwiertach realizowanych z jednego placu budowy są mniejsze w stosunku do wariantu drugiego o 11,5%. Autorzy poprzez zastosowaną metodykę wskazują kierunek oraz sposoby dalszych badań i analiz, które umożliwią optymalizację prac wiertniczych na złożach gazu z łupków.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W ostatnich latach poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań wytwarzania energii są skierowane na produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem nośników odnawialnych oraz przyjaznych środowisku. Spowodowało to wzrost zainteresowania ogniwami PV oraz systemami kogeneracyjnymi. W artykule, na tle historii rozwoju kolejnych generacji ogniw PV, zaprezentowano główne czynniki wpływające na ich parametry eksploatacyjne. Scharakteryzowano średnie dzienne promieniowanie słoneczne i prędkości wiatru w Łodzi. Przedmiotem badań była stacjonarna i nadążna instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej 15 kWp oraz mikroturbina gazowa o mocy elektrycznej 30 kW, znajdujące się na Politechnice Łódzkiej na Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, zasilające sieć elektroenergetyczną budynków laboratoriów. Pomiary energetyczne prowadzono w 2016 roku i na ich podstawie wykonano analizę efektywności energetycznej i analizę finansową zaopatrzenia budynków w energię. Oceniono uzysk energii w modułach stacjonarnych i nadążnych oraz procentowe pokrycie energii elektrycznej z ogniw PV i mikroturbiny. Wyznaczono rozkład miesięcznych oszczędności, roczną oszczędność kosztów energii oraz czas zwrotu kosztów inwestycyjnych badanych systemów. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że energia wytworzona przez moduły nadążne jest około 3 razy większa niż wytworzona w modułach stacjonarnych. Natomiast roczne oszczędności kosztów energii przy zastosowaniu mikroturbiny gazowej są około dziesięciokrotnie większe niż dla paneli nadążnych. Po przeprowadzeniu tej analizy można stwierdzić opłacalność stosowania agregatów kogeneracyjnych i paneli fotowoltaicznych, mimo dużych nakładów finansowych. Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi około 12 lat podczas użytkowania instalacji przez cały rok.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this study, the effect of gas pressure on the shape and size of the AZ91 alloy powder produced by using the gas atomization method was investigated experimentally. Experiments were carried out at 820°C constant temperature in 2-mm nozzle diameter and by applying 4 different gas pressures (0.5, 1.5, 2.5 and 3.5 MPa). Argon gas was used to atomize the melt. Scanning electron microscope (SEM) to determine the shape of produced AZ91 powders, XRD, XRF and SEM-EDX analysis to determine the phases forming in the internal structures of the produced powders and the percentages of these phases and a laser measuring device for powder size analysis were used. Hardness tests were carried out to determine the mechanical properties of the produced powders. The general appearances of AZ91 alloy powders produced had general appearances of ligament, acicular, droplet, flake and spherical shape, but depending on the increase in gas pressure, the shape of the powders is seen to change mostly towards flake and spherical. It is determined that the finest powder was obtained at 820°C with 2 mm nozzle diameter at 3.5 MPa gas pressure and the powders had complex shapes in general.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe ORC Sludge biogas gas turbine

Abstrakt

The present paper describes a cycle, which may be applied in sewage treatment plants as a system to convert biological waste into process heat and electricity. In sludge stabilization processes anaerobic fermentation acts as the source of methane, which can be used then to generate heat and electric current in gas turbines. Products of high-temperature oxidation can be utilized in organic Rankine cycles to generate electric power. Waste heat is used for heating the fermenting biomass. Energy balance equations mentioned in the thesis: organic Rankine cycle, regenerative gas turbine engine, anaerobic sludge stabilization system.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe natural gas LNG energy balance

Abstrakt

In recent years, changes have been made in the structure of primary energy use in the European Union In addition, a reduction in the use of primary energy has also been observed. According to the forecasts of the International Energy Agency, the European energy market will be subject to further changes in the perspective of 2040. These may include the reduction of the energy consumption and the change in the structure of the energy balance as a result pro-ecological activities. Natural gas will be the only fossil energy carrier whose role in covering the energy demand will not change. Along with the changes taking place in the European energy market, global changes can also be observed. The EU Member States will continue to strive to diversify natural gas supplies. One of the main elements of diversification of natural gas supplies is the use of LNG regasification terminals. The reasons for that include the increasing production of natural gas, particularly in the case of unconventional deposits, the ongoing development of liquefaction terminals, and, as a consequence, an increase in the LNG supply in the global market. The article presents the utilization of regasification terminals in the EU Member States and plans for the development of LNG terminals. Europe has the opportunity to import natural gas through LNG terminals. However, until now, these have been used to a limited extent. This may indicate that in addition to diversification tasks, terminals can act as a safeguard against interruptions in gas supplies.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Comparative calculations with a mathematical model designed by the authors, which takes into consideration energy transfer from gas flowing through a given channel to gas which penetrates this channel from an adjacent channel, as well as a model which omits this phenomenon, respectively, were made for the process of separating gas mixtures carried out with an inert sweep gas in the fourend capillary membrane module. Calculations were made for the process of biogas separation using a PMSP polymer membrane, relative to helium as the sweep gas. It was demonstrated that omitting the energy transfer in the mathematical model might lead to obtaining results which indicate that the capacity of the process expressed by the value of feed flux subjected to separation is by several percent higher than in reality.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Energy from different sources is fundamental to the economy of each country. Bearing in mind the limited reserves of non-renewable energy sources and the fact that their production from new deposits is becoming less economically viable, attention is paid to alternative energy sources, particularly those that are readily available or require no substantial financial investment. One possible solution may be to generate hydrogen, which will then be used for heat (energy) production using other methods. At the same time, these processes will be characterized by low emission levels compared to conventional energy sources. In recent years, more and more emphasis has been placed on the use of clean energy from renewable sources. New, more technically and economically efficient technologies are being developed. The energy use worldwide comes mostly from fossil fuel processing. It can be observed that the share of RES in global production is growing every year. At the end of the 1990s, the share of renewable energy sources was at 6–7%. Global trends indicate the increasing demand for renewable energy due to its form. Global hydrogen resources are practically inexhaustible, but the problem is its availability in molecular form. The article analyzed the use of hydrogen as a fuel. The basic problem is the inexpensive and easy extraction of hydrogen from its compounds; attention has been paid to water, which can easily be electrolytically decomposed to produce oxygen and hydrogen. Hydrogen generated by electrolysis can be stored, but due to its physicochemical properties, it is a costly process; therefore, a decision was made that it is better to store it with natural gas or use it for further reaction. In addition, hydrogen can be used as a substrate for binding and converting the increasingly problematic carbon dioxide, thus reducing its content in the atmosphere.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents the findings of a study of gas emissivity and the volumetric gas flow rate from a patented modified cellulose mix used in production of disposable sand casting moulds. The modified cellulose mix with such additives as expanded perlite, expanded vermiculite and microspheres was used as the study material. The results for gas emissivity and the gas flow rate for the modified cellulose mix were compared with the gas emissivity of the commercial material used in gating systems in disposable sand casting moulds. The results have shown that the modified cellulose mix is characterized by a lower gas emissivity by as much as 50% and lower gas flow rate per unit mass during the process of thermal degradation at the temperature of 900°C, compared to the commercial mix. It was also noted that the amount of microspheres considerably affected the amount of gas produced.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This study examines the pyrolysis of a single cylindrical wood particle using particle image velocimetry (PIV). The pyrolysis was conducted inside a pyrolysis reactor designed for this purpose. The experimental setup presented in this paper is capable of effectively characterizing the intensity of pyrolysis based on velocity distribution in the vicinity of wood particles. The results of the gas velocity distribution show that evaporation of moisture has as a major impact on the formation of the gas cushion as devolatilization.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper analyses the real behaviour of the fluid in the channels of a three-end membrane module. The commonly accepted mathematical model of membrane separation of gas mixtures in such modules assumes a plug flow of fluid through the feed channel and perfect mixing in the permeate channel. This article discusses the admissibility of accepting such an assumption regarding the fluid behaviour in the permeate channel. Throughout analysis of the values of the Péclet number criterion, it has been demonstrated that in the industrial processes of membrane gas separation, the necessary conditions for the perfect mixing in the permeate channel are not met. Then, CFD simulations were performed in order to establish the real fluid behaviour in this channel. It was proved that in the permeate channel the fluid movement corresponds to the plug flow, with the concentration differences at both ends of the module being insignificant. In view of the observations made, the admissibility of concentration stability assumptions in the mathematical models for the permeate channel was discussed.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Wydarzenia, które miały miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 roku na Zatoce Meksykańskiej rozpoczęły międzynarodową debatę w zakresie minimalizacji, jak i materializacji ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń i wypadków podczas eksploatacji podmorskich złóż surowców energetycznych. Po tym wydarzeniu, dla zapewnienia prowadzenia bezpiecznej działalności na obszarach morskich, Unia Europejska postanowiła wprowadzić regulacje na terenie całej Wspólnoty. W dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/30/UE w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich. W artykule przedstawiono implementację jej postanowień na obszarach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem polskich obszarów morskich. Przedstawiono główne postanowienia tego dokumentu, krajowe regulacje prawne wprowadzające na grunt polski postanowienia Dyrektywy oraz rozwiązania w zakresie wdrożenia wymogów do 19 lipca 2018 roku w przedsiębiorstwach zajmujących się prowadzeniem działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule przeprowadzono porównanie gospodarki surowcami energetycznymi w Polsce i na Ukrainie w latach 2000–2017. Przeanalizowano zmiany w zakresie stanu zasobów węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Wskaźniki wystarczalności zasobów rozpatrywanych paliw dla Polski i Ukrainy dodatkowo porównano z wybranymi krajami UE. Dla przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa energetycznego Polski i Ukrainy przeanalizowano najpierw zmiany w zakresie zużycia energii pierwotnej ogółem, a następnie określono, jak kształtowały się możliwości pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny, węgiel i ropę naftową poprzez wydobycie własne poszczególnych surowców energetycznych. Takie porównanie wskazuje w przypadku Polski na przewagę węgla, zaś na Ukrainie wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w wyższym stopniu pokrywa zapotrzebowanie krajowe. W latach 2000–2017 odmiennie przedstawiały się tendencje w zakresie zużycia energii pierwotnej, w Polsce odnotowano 17% wzrost, zaś na Ukrainie blisko 40% spadek. Zidentyfikowano główne czynniki odpowiedzialne za radykalne zmiany w gospodarce paliwowo-energetycznej Ukrainy: działania wojenne na wschodzie kraju oraz aneksja Krymu, zmiany demograficzne. Wydarzenia te negatywnie wpłynęły szczególnie na wielkość wydobycia węgla kamiennego na Ukrainie, a niezbędny dla zbilansowania był znaczący wzrost importu z 5,36 do 19,14 mln ton w latach 2011–2017. Porównano także saldo wymiany zagranicznej dla energii elektrycznej. To porównanie w ciągu ostatnich lat wypada korzystanie dla Ukrainy, gdzie zauważalna jest przewaga eksportu energii elektrycznej nad importem, co wygenerowało przychody przewyższające 200 mln USD w 2017 r.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The author has developed and patented several types of gas cupola furnaces, which, due to replacing coke with gas, do not emit carbon monoxide, sulfur dioxide and coke dust. The author has defined the optimal modes of gas-and-air mixture combustion, i.e. the optimal coefficient of air discharge and gas mixture escape speed in melting cast iron. It has been experimentally proved that from the point of view of obtaining the maximum temperature, the optimal was the process with some lack of air, i.e. with α = 0.98. The results of metallurgical studies used in the article allowed to develop an optimal structure of the gas cupola furnace with a heterogeneous refractory filling, and to establish the optimal composition of the filling. For the first time the optimal composition of the filling is given: 40% of chamotte, 30% of high-alumina refractory, 30% of electrode scrap. It has been noted that when gas cupola furnaces were used, the main environmental advantage was the reduction of dust emission into the atmosphere, CO and SO2 content.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents a portable exhaled breath analyser, developed to detect selected diseases. The set-up employs resistive gas sensors: commercial MEMS sensors and prototype gas sensors made of WO3 gas sensing layers doped with various metal ingredients. The set-up can modulate the gas sensors by applying UV light to induce physical changes of the gas sensing layers. The sensors are placed in a tiny gas chamber of a volume of about 22 ml. Breath samples can be either injected or blown into the gas chamber when an additional pump is used to select the last breath phase. DC resistance and resistance fluctuations of selected sensors using separate channels are recorded by an external data acquisition board. Low-noise amplifiers with a selected gain were used together with a necessary bias circuit. The set-up monitors other atmospheric parameters interacting with the responses of resistive gas sensors (humidity, temperature, atmospheric pressure). The recorded data may be further analysed to determine optimal detection methods.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper proposes a new, simple and an efficient method for methanol formation under the cavitation influence of hydrogen-peroxide using a dynamic cavitation reactor. The process involves the reaction of the generated hydroxyl radical with propanebutane gas (C3–C4) to form propyl and butyl radicals which decompose into methyl radicals and alkenes, followed by the subsequent yield of methanol (via the interaction of methyl-radical with hydroxyl radical). Technological process parameters employed in this investigation are quite achievable for industrial production.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article deals with the technology and principles of the laser cutting of ductile cast iron. The properties of the CO2laser beam, input parameters of the laser cutting, assist gases, the interaction of cut material and the stability of cutting process are described. The commonly used material (nodular cast iron - share of about 25% of all castings on the market) and the method of the laser cutting of that material, including the technological parameters that influence the cutting edge, are characterized. Next, the application and use of this method in mechanical engineering practice is described, focusing on fixing and renovation of mechanical components such as removing the inflow gate from castings with the desired quality of the cut, without the further using of the chip machining technology. Experimental samples from the nodular cast iron were created by using different technological parameters of laser cutting. The heat affected zone (HAZ), its width, microstructure and roughness parameter Pt was monitored on the experimental samples (of thickness t = 13 mm). The technological parameters that were varied during the experiments included the type of assist gases (N2and O2), to be more specific the ratio of gases, and the cutting speed, which ranged from 1.6 m/min to 0.32 m/min. Both parameters were changed until the desired properties were achieved.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the results of analyzes of gases emitted during exposure to high temperature foundry molding sands, where binders are organic resins. As a research tool has been used special gas chromatograph designed to identify odorous compounds including the group of alkanes.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Emission of gases under high temperature after pouring molten metal into moulds, which contain the organic binder or other additives (solvents or curing agent), may be an important factor influencing both on the quality of the produced castings, and on the state of environment. Therefore, a comprehensive study of the emitted gases would allow to determine restrictions on the use of the moulding sands in foundry technologies, eg. the probability of occurrence of casting defects, and identify the gaseous pollutants emitted to the environment. The aim of the research presented in this paper was to determine the amount of gases that are released at high temperatures from moulding sands bonded by biopolymer binder and the quantitative assessment of the emitted pollutants with particular emphasis on chemical compounds: benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX). The water-soluble modified potato starch as a sodium carboxymethyl starch with low (CMS-NaL) or high (CMS-NaH) degree of substitution was a binder in the tested moulding sands. A tests of gases emission level were conducted per the procedure developed at the Faculty of Foundry Engineering (AGH University of Science and Technology) involving gas chromatography method (GC). The obtained results of the determination of amount of BTEX compounds generated during the decomposition process of starch binders showed lower emission of aromatic hydrocarbons in comparison with binder based on resin Kaltharz U404 with the acidic curing agent commonly used in the foundries.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the analysis of temperature fields, phase transformations, strains and stresses in a cuboidal element made from S235 steel, surfaced with multipass GMA (Gas Metal Arc) method. The temperature field is described assuming a dualdistribution heat source model and summing up the temperature fields induced by the padded weld and by the electric arc. Dependence of stresses on strains is assumed on the basis of tensile curves of particular structures, taking into account the influence of temperature. The calculations were carried out on the example of five welds in the middle of the plate made of S235 steel. The simulation results are illustrated in graphs of thermal cycles, volume shares of structural components and stresses at the selected points of cross-section, and the temperature and strain distributions in the whole cross section.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji