Search results

Filters

  • Journals

Search results

Number of results: 179
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Silica multichannel monoliths modified with zirconia, titania and alumina have been used as reactive cores of microreactors and studied in chemoselective reduction (MPV) of cyclohexanon/benzaldehyde with 2-butanol as a hydrogen donor. The attachment of metal oxides to the silica surface was confirmed by FT–IR spectroscopy, and dispersion of metal oxides was studied by UV–Vis spectroscopy. the catalytic activity of the lewis acid centres in both chemical processes decreased in the order zirconia > alumina > titania. This activity is in good agreement with dispersion and coordination of metal species. good stability of zirconia-grafted reactors was confirmed. high porosity of the monoliths and the presence of large meandering flow-through channels with a diameter of ca. 30 mm facilitate fluid transport and very effective mixing in the microreactors. The whole synthesis process is perfectly in line with trends of modern flow chemistry
Go to article

Abstract

This paper presents an effect of general dimensions of a reverse flow mini-cyclone with a tangential inlet on its separation efficiency. Several mini-cyclone design modifications are presented and evaluated for use in the air filtration systems of motor vehicles. Local design improvements of three components of a reverse flow mini-cyclone with a tangential inlet D-40 of an air filter fitted in an all-terrain vehicle engine were introduced. An asymmetric curvilinear shape of an outlet port was used instead of a symmetrical shape. An outlet vortex finder inlet port shape was streamlined, and a cylindrical outlet vortex finder of the cyclone was replaced with a conical one. Experimental evaluation of the effects of the design improvements of mini-cyclone on its separation efficiency and performance as well as flow resistance was carried out. Separation efficiency of the cyclone was determined using the mass method as a product of dust mass retained by the mini-cyclone and supplied to the mini-cyclone in a specified time. Separation performance of the cyclone was determined as the largest dust particle dz =dzmax in a specific test cycle in the cyclone outlet air stream. A polydisperse PTC-D test dust used in Poland, a substitute for AC-fine test dust was used. Dust concentration at the mini-cyclone inlet was kept at 1 g/m3. The size and total number of dust particles in the air stream at the outlet of the original mini-cyclone and at the outlet of the improved mini-cyclone was determined using a particle counter.
Go to article

Abstract

In the present work the results of the investigations on dead zone formation conditions in catalyst pellet are discussed. A new, simple method of determining the types of kinetic equations for which such a zone can appear was developed on the basis of simple mathematical transformations. It was shown that: (i) pellet geometry has no influence on necessary conditions of the origination of dead zone (ii) only driving-force term (in the sense of Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson kinetic approach) decides if a dead zone is formed. A new algorithm which allows fast and precise evaluation of critical Thiele modulus Fcrit (in a catalyst pellet for F>Fcrit the dead zone appears) was proposed and tested.
Go to article

Abstract

The paper discusses the feasibility, effectiveness and validity of a gas turbine power plant, operated according to the Brayton comparative cycle in order to develop low-potential waste heat (160◦C) and convert it into electricity. Fourteen working fluids, mainly with organic origin have been examined. It can be concluded that low molecular weight working fluids allow to obtain higher power efficiency of Brayton cycle only if conversions without taking into account internal losses are considered. For the cycle that takes into account the compression conversion efficiency in the compressor and expansion in the gas turbine, the highest efficiency was obtained for the perfluoropentane working medium and other substances with relatively high molecular weight values. However, even for the cycle using internal heat recovery, the thermal efficiency of the Brayton cycle did not exceed 7%.The paper discusses the feasibility, effectiveness and validity of a gas turbine power plant, operated according to the Brayton comparative cycle in order to develop low-potential waste heat (160◦C) and convert it into electricity. Fourteen working fluids, mainly with organic origin have been examined. It can be concluded that low molecular weight working fluids allow to obtain higher power efficiency of Brayton cycle only if conversions without taking into account internal losses are considered. For the cycle that takes into account the compression conversion efficiency in the compressor and expansion in the gas turbine, the highest efficiency was obtained for the perfluoropentane working medium and other substances with relatively high molecular weight values. However, even for the cycle using internal heat recovery, the thermal efficiency of the Brayton cycle did not exceed 7%.
Go to article

Abstract

The aim of the present work is to verify a numerical implementation of a binary fluid, heat conduction dominated solidification model with a novel semi-analytical solution to the heat diffusion equation. The semi-analytical solution put forward by Chakaraborty and Dutta (2002) is extended by taking into account variable in the mushy region solid/liquid mixture heat conduction coefficient. Subsequently, the range in which the extended semi-analytical solution can be used to verify numerical solutions is investigated and determined. It has been found that linearization introduced to analytically integrate the heat diffusion equation impairs its ability to predict solidus and liquidus line positions whenever the magnitude of latent heat of fusion exceeds a certain value.
Go to article

Abstract

Ayn Rand (1905–1982) była przedstawicielką amerykańskiego liberalizmu radykalnego czy też libertarianizmu. W swoich dziełach filozoficznych, politologicznych, ale także w powieściach, esejach i felietonach publicystycznych wyłożyła podstawy swojej filozofii politycznej. Tę filozofię polityczną określiła mianem „obiektywizmu”. System obiektywistyczny Rand opiera się na szeregu fundamentów aksjologicznych. Jednym z nich jest rozum, któremu odpowiada cnota racjonalności. Celem niniejszego tekstu jest ukazanie, w jaki sposób Rand interpretowała rozum oraz racjonalność, a także w jaki sposób oba te elementy determinowały podstawy jej filozofii politycznej.
Go to article

Abstract

Artykuł przedstawia dokonane przez Donalda Davidsona przezwyciężenie poglądu, jakoby poznanie rzeczywistości było możliwe wyłącznie poprzez odniesienie do danej, przygodnej siatki pojęciowej i w konsekwencji nie mogło nosić miana „obiektywnego”. Davidson atakuje ową tezę, wskazując, że niesie ona ze sobą presupozycję, którą sama wyklucza. Poruszony zostaje również problem przekładu, gdzie Davidson twierdzi, że już rozpoznanie lokalnej nieprzekładalności zakłada znajomość wielu przypadków przekładalności. Sama metafora siatki pojęciowej „porządkującej” lub „organizują170 Wojciech Kozyra cej” pozamentalną rzeczywistość zostaje przez Davidsona odrzucona poprzez wykazanie, że używający jej relatywiści naruszają reguły kierujące poprawnym użyciem owych słów w języku naturalnym. Po zarzuceniu prób ugruntowania obiektywności w dowodzie na istnienie świata Davidson szkicuje swój własny pogląd, zwracając naszą uwagę na sposób, w jaki obiektywność manifestuje się w ludzkim doświadczeniu. Przy tej okazji powołuje się na swoją ideę holizmu mentalnego, oraz nalega na niereistyczne podejście do indywiduacji stanów mentalnych.
Go to article

Abstract

Bezludne wyspy pojawiają się w dwóch tekstach Gilles’a Deleuze’a. Pierwszy z nich to krótki esej z lat 50. pt. Causes et raisons des îles désertes, drugi to appendyx do Logiki sensu – Michel Tournier i świat bez bliźniego z roku 1969. Rekonstrukcji drugiego z tych tekstów dokonał Jakub Tercz w artykule Bliźni w filozofii Deleuze’a („Przegląd Filozoficzny” 2015, nr 1). Doceniam tę pracę, chociaż nie podzielam jej wniosków. Za problemy z właściwą interpretacją pojęcia bliźniego (i jego „zniknięcia”) w dużej mierze odpowiada sam Deleuze. Jego lektura powieści M. Tourniera Piętaszek czyli otchłanie Pacyfiku, bazująca na kategoriach transcendentalnych, intersubiektywnych struktur, zapoznaje obecne tam materialistyczne potencjały. Pod tym względem bardziej obiecujący – choć zarazem ezopowy i ezoteryczny – wydaje się wcześniejszy ze wspomnianych tekstów Deleuze’a. Rozpoznaje on, że w historii Robinsona obecne są także stawki polityczne, a jego mit daje się czytać, a nawet należy to robić, w sposób krytyczny (w marksowskim, a nie w kantowskim sensie). Dlatego w ostatniej części artykułu oddaję głos Tournierowi i jego Piętaszkowi, aby razem z nimi pomyśleć bardziej immanentystyczną i obfitszą w linie ujścia teorię robinsonady.
Go to article

Abstract

Mesjanizm jako ogólna idea wywodzi się z religii. Idea ta może jednak w różny sposób przekładać się na poszczególne swoje elementy składowe. Nie wszystkie te elementy muszą zawsze występować razem w poglądach danego myśliciela czy artysty, którego jesteśmy skłonni uznawać za mesjanistę. Dla przykładu, mesjanizmowi narodowemu nie musi towarzyszyć wiara religijna, a jeśli towarzyszy, nie musi być ortodoksyjna. Dlatego niektóre z koncepcji polskich mesjanistów mogą być nawet ze sobą sprzeczne pod względem szczegółowych konsekwencji, wydobywanych z ogólnej idei mesjanizmu. Dla zobrazowania wielości stanowisk zostają przypomniane i skomentowane wybrane koncepcje „mesjanizmu poetów” (A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, C. Norwid) i „mesjanizmu filozofów” (J. Hoene-Wroński, A. Cieszkowski, K. Libelt, B. Trentowski).
Go to article

Abstract

Koncepcja idei Romana Ingardena wiele zawdzięcza wypracowanej przez Jeana Heringa teorii idei, istoty i jakości idealnych. Celem artykułu nie jest jedynie prezentacja obszarów pokrewnych dla obu myślicieli i ukazanie twórczej kontynuacji myśli Heringa dokonanej przez Ingardena, ale przede wszystkim wskazanie na miejsca, w których rozchodzą się drogi obu koncepcji, i przedyskutowanie motywów, dla których tak się stało. Perspektywa ta pozwala zrozumieć powody zmiany stanowiska Ingardena w sprawie struktury idei, a także racje, które stały za przyjęciem takiej a nie innej ostatecznej ich postaci. Odmienność Ingardenowskiego projektu od wcześniejszych teorii idei najwyraźniej uwidacznia się dzięki uznaniu zmiennych w zawartości idei i ich doniosłej funkcji, co zresztą w opinii samego Ingardena stanowiło pewne novum. W artykule nie zostały pominięte również liczne problemy związane z typami i funkcją samych zmiennych.
Go to article

Abstract

Krytycyzm, który pojawił się w nowożytnej filozofii, w istotnym stopniu różnił się od swoich starożytnych i średniowiecznych odpowiedników. Celem rozważań jest prezentacja wskazanych w tytule form krytycyzmu Kartezjusza, Hume’a i Kanta, połączona z wykazaniem, że wszystkie one artykułowane były w opozycji do dwóch głównych teoretycznych adwersarzy, tj. dogmatyzmu oraz sceptycyzmu.
Go to article

Abstract

Zagadnienie człowieka jest u Descartes’a niejednoznaczne, ponieważ jego rozważania dotyczą najczęściej duszy i ciała branych z osobna. Konsekwencją takiego dualizmu jest rozwój kartezjanizmu albo w kierunku spirytualizmu Malebranche’a, albo materializmu La Mettriego i Condillaca. W artykule rozważam zasady czy racje dla tych dwóch linii rozwojowych. Jednak największą wartość upatruję w odnajdywaniu śladów „prawdziwego człowieka” Descartes’a, którego dualistyczna filozofia praktycznie pomija. Mamy zatem człowieka jako umysł, człowieka jako ciało, oraz człowieka jako złożenie ciała i umysłu. Dysponujemy również koncepcją człowieka jako wolnego i afirmującego swe istnienie poprzez wybór. Jedną z alternatyw tego wyboru jest byt, drugą nicość. Prowadzi to ostatecznie do planu myśli prywatnej, w której nieopisywalny dla nauki człowiek znajduje największe ocalenie, ale w efekcie pozostaje znany tylko samemu sobie.
Go to article

Abstract

Artykuł przedstawia zastosowanie koncepcji tzw. niestandardowej metafilozofii do badania zawartości „przestrzeni antropologii filozoficznych”. Pokazuje, jak wychodząc od stosunkowo prostej koncepcji, jaką jest interpretacja humanistyczna, można wygenerować dość obszerną klasę antropologii filozoficznych.
Go to article

Abstract

Dziedzictwo Arystotelesa stanowi istotny punkt w historii refleksji nad statusem embrionu ludzkiego. Wypr acowana przez Stagirytę koncepcja rozwoju prenatalnego człowieka wyznaczyła horyzonty myślowe nie tylko w dziedzinie filozofii, ale także medycyny. Arystotelesowskie tezy z zakresu antropologii były również fundamentem dla refleksji nad oceną moralno-prawną przerywania ciąży. Celem analiz jest zrekonstruowanie statusu embrionu ludzkiego według Arystotelesa w oparciu o trzy fundamentalne zagadnienia: natury embrionu ludzkiego, jego animacji oraz natury duszy. Podjęta zostaje również próba wykazania zależności między tymi zagadnieniami. Przesłanki empiryczne stanowią bazę wyjściową dla analizy kategorii filozoficznych zogniskowanych przede wszystkim na pojęciu „duszy rozumnej”. Koncepcja Arystotelesa zakłada animację opóźnioną embrionu ludzkiego. Empiryczne i metafizyczne kategorie znajdują odzwierciedlenie w głoszonych przez Arystotelesa poglądach na temat dopuszczalności przerywania ciąży.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more