Humanities and Social Sciences

Ruch Literacki

Content

Ruch Literacki | 2013 | No 6 |

Editorial office

Rada Naukowa
Stanisław Burkot, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska
Maria Delaperrière, INALCO, Paryż, Francja
Anna Drzewicka, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska
Halina Filipowicz, University of Wisconsin-Madison, Madison, USA
David Frick, University of California, Berkeley, USA
Julian Maślanka, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska
Bożena Karwowska, The University of British Columbia, Vancouver, Canada

Komitet Redakcyjny
Andrzej Borowski, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska
Tadeusz Bujnicki, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska
Anna Czabanowska-Wróbel, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska
Stanisław Jaworski, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska
Anna Łebkowska, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska (redaktor naczelna)
Roman Mazurkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska
Jan Michalik, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska
Jan Okoń, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
Magdalena Siwiec, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska (sekretarz redakcji)
Eugenia Prokop-Janiec, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska
Wacław Walecki, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska

Contact

Polska Akademia Nauk
Oddział w Krakowie
ul. św. Jana 28
31-018 Kraków
tel. +48 12 256-23-00
fax. +48 12 256-23-80
e-mail: ruchliteracki@gmail.com

Instructions for authors

„Ruch Literacki” jest czasopismem polonistycznym i publikuje teksty dotyczące literatury polskiej (interpretacje), teorii literatury i komparatystyki.

Propozycje artykułów (do 41 000 znaków) należy przesyłać w wersji drukowanej i elektronicznej: w wersji drukowanej na adres redakcji: ul. św. Jana 28, 31-018 Kraków, w wersji elektronicznej – mailem na adres” ruchliteracki@gmail.com(lub na płycie CD dołączonej do wydruku). Prosimy o dostosowanie aparatu przypisów do zasad obowiązujących w „Ruchu Literackim”. Tekst nie może być wcześniej publikowany.

Prosimy o podanie afiliacji, adresu korespondencyjnego, w tym elektronicznego, a także o dołączenie:

1. streszczenia artykułu (do 1000 znaków),

2. słów kluczowych,

3. bibliografii według wzorca (dostępnego na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/pci/zakres-wymaganych-danych/bibliografia):

W przypadku książki: nazwisko i imię autora, rok, tytuł książki, miejsce wydania: wydawnictwo.

W przypadku rozdziału książki: nazwisko i imię autora, rok, tytuł rozdziału. W tytuł książki, miejsce wydania: wydawnictwo.

W przypadku publikacji w czasopiśmie: nazwisko i imię autora, rok, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na których znajduje się publikacja.

Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Zasady kwalifikowania publikacji do druku

Wszystkie teksty zamieszczone w „Ruchu Literackim” są recenzowane. Recenzentami są wybitni specjaliści z danej dziedziny nauki o literaturze, do których zwraca się redakcja. Decyzję o publikacji recenzenci podejmują, biorąc pod uwagę: wagę merytoryczną artykułu, nowatorstwo, jego odkrywczą rolę dla badań nad danym zagadnieniem, rzetelność naukową oraz zgodność z profilem czasopisma. Recenzje mają formę pisemną i charakter niejawny; kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub odrzuceniu artykułu (jedynie w szczególnych przypadkach, w razie wątpliwości recenzenta, jego uwagi przesyłane są autorom, po poprawkach tekst jest rozpatrywany ponownie).

Wersja elektroniczna RL: http://rl.czasopisma.pan.pl

This page uses 'cookies'. Learn more